od 505 €

Popis:
vkovo nastavite?n stoli?ka

truktra:
kov a pena

Podru?ky:
vinyl

Po?ah:
vinyl

Podstavec: 
Mare